กิจกรรมรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และในระดับปริญญาตรี โดย ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เริ่มตั้งแต่ การตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ทุกคน และให้นักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม  และมีการเช็ดทำความสะอาดตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังให้เข้าหน้าที่สวมถึงมือใส่หน้ากากอนามัย พร้อมกับเฟสชิลด์เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกด้วย