มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

อาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต  ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ผศ. ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน, อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, คณาจารย์และทีมนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) สำนักงานอธิการบดี และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ร่วมกันออกแบบพันธกิจในอวกาศ พัฒนาเพย์โหลดสำหรับนำขึ้นไปทดสอบในอวกาศ และจัดตั้งชมรม Space Club ขึ้นภายใน มจพ. โดยเมื่อปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประสบความสำเร็จในโครงการ KNACKSAT ที่ออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กโดยบุคลากรและนักศึกษา สามารถนำส่งขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มจพ. ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กให้กับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก BCCSAT-1 และจัดส่งขึ้นสู่อวกาศสำเร็จในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จำนวน 22 คน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สร้างและเป็นผู้นำทางการศึกษาแห่งโลกอนาคต โดยเริ่ม Workshop ณ ห้อง 901 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

แหล่งข่าว : พัทธนันท์
ภาพถ่าย : วุฒิสิทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ