มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากต้นแบบที่จะสามารถนำมาพัฒนา คุณภาพของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล