ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมยินดีต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  จิรวงศ์นุสรณ์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา  จุลโลบล ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.รัชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร  สถานทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นางสาววิชชุดา เทพเดชา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม