รางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า ในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

รางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า ในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทีมคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสาย A กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายของประเทศจากทั้งหมด 250 ทีม โดยมีคณาจารย์มจพ.เป็นพี่เลี้ยงในการทำโครงงานร่วมกับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electric Playground ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งผลคัดเลือกปรากฏว่า ทีมฟูริน ซึ่งมีผลงาน คือ นวัตกรรมอุปกรณ์นำทางและแยกขยะที่เอื้อต่อผู้พิการทางสายตา ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. และทีมสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยความร้อนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ อาจารย์สุนทร โอษฐ์งาม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วทอ. ทั้งสองทีมได้รับคัดเลือกเป็น 2 ใน 5 ทีมสุดท้ายของประเทศที่ได้รับรางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า และได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทีมเก๊ดบั๊ดพิมพ์ปอนด์ ซึ่งมีผลงานเครื่องตัดแยกหน้ากากอนามัย ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วทอ. และทีม01 ซึ่งมีผลงานแอพพลิเคชั่น Ridecycle ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ ผศ.ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองทีมได้คัดเลือกเป็น 2 ใน 10 ทีม สุดท้ายของประเทศที่ได้รับรางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร