ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมยินดีต้อนรับ Mr. Mustafa Emir นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bochum University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี