ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ดีจีโอ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ยูเอวี ไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ เรืออากาศโท กัปตัน อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายชินเดช เมธารมณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด นายวชิรวัฒน์ อังศุพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น และ Mr.Hailiang Chen กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเอวี ไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบิน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจการบิน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลจะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ การบริการทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเสรีทางการบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน และต่อยอดโครงการกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ในการดำเนินการ งานพัฒนาด้านวิชาการ งานฝึกอบรมและหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ งานด้านการให้บริการ ห้องปฏิบัติงาน และโรงงานในการฝึกปฏิบัติ งานด้านการวิจัย และพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย โดยจัดการลงนามทั้งในระบบออนไลน์และสำนักงานใหญ่บริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน)