ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท CIMON ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ Mr.Brian Pak ผู้จัดการบริษัท CIMON ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรให้เกิดความรู้ความชำนาญทักษะและประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในสถานประกอบการ และรับมอบบริจาค HMI (Hybrid PLC CM-HP07CD-DES 10 ชุด) จำนวน 10 ชุดนั้น เพื่อให้นักศึกษา ได้จัดโครงงานปริญญาพิพนธ์ชุดฝึกสำหรับการเรียนการสอน