ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด (Carl Zeiss) ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก นำโดย คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางมาตรวิทยาและพัฒนาบุคลากรของไทยในการใช้ซอฟแวร์และเทคโนโลยี CMM (Coordinate Measuring Machine) การวัดละเอียดทางกล 3 มิติ สำหรับใช้วัดขนาดชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งนับเป็นทักษะด้านวิศวกรรมขั้นสูงในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมกับสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ จึงกล่าวขอบคุณ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัดในการสนับสนุนเทคโนโลยีทางมาตรวิทยาที่มีมาตราฐาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดชิ้นงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่า คาร์ล ไซส์ส เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องมือวัดระดับโลก การทำความร่วมมือกับทั้ง 7 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ ยกระดับศักยภาพทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทวนสอบเทียบขนาด นำไปสู่การตรวจวัดชิ้นงานได้ถูกต้องตามแบบงาน ผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและการจัดกิจกรรมแข่งขันทางมาตรวิทยาและนวัตกรรมเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะมาตรวิทยาไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคม