วทอ. มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันยานยนต์ ต่อยอดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันยานยนต์ โดยมี คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และ คุณตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์และพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองสถาบันในด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ร่วมกันสนับสนุนหลักสูตรวิชาการ เช่น การฝึกงานและสหกิจศึกษาอันจะนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีระยะเวลาข้อตกลงในการลงนามเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามเจตจำนงในการทำงานร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
ปิติพัฒน์/ภาพ