วทอ. แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565