วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และทีมวิจัยม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและน้ำ  จากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดและเพลิงไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ผศ.ดร.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรายุทธ เงินทอง และ ผศ.วัชระ ลายลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และอาจารย์หัวหน้าทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างดินและน้ำ เพื่อนำมาทดสอบการปนเปื้อนของเคมี จากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดและเพลิงไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมาก โดยทีมผู้วิจัยได้นำผลงานหน้ากากป้องกันสารพิษ รองเท้าบูธ และชุด PPE ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ช่วยเหลือสาธารณะชนนำมาใช้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ร่วมเก็บตัวอย่างดินและน้ำ นำมาเข้าห้องทดสอบทางเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
งานวิจัยช่วยเหลือสาธารณะชนนี้เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยลงพื้นที่ย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564