วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เข้าประชุมหารือกับนางสาวแสงระวี ศรีคำ และนางสาวสุนันทา บวบมีตัวแทนจากมูลนิธีเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ในเรื่องงานสัมมนา Education Leaders Forum ในหัวข้อ “Mind Education หลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ สร้างพื้นฐานจิตใจเปลี่ยนประเทศ” เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลโดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทย ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งงานสัมมหาในครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร Middle Education และผู้บริหารโรงเรียน Lincoln Middle & High School สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบและเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักเรียนโดยใช้หลักสูตร Mind Education ทั้งในเชิงทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างพื้นฐานจิตใจและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีโอกาสขยายความร่วมมือด้านการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม Mind Education ในสถานศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี