วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤสจิกายน 2564