สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่มาเข้ารับชมห้องปฏิบัติการ ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม