เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหสาหกรรม
?ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
เปิดรับสมัครวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2564
?ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี และเทียบโอน 3 ปี
เปิดรับสมัครวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2564
?ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เปิดรับสมัครวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2564

สามารถดูระเบียบการได้ทาง shorturl.asia/uwOEl

สมัครได้ทาง https://www.admission.kmutnb.ac.th/