เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตนของผู้งาน ทั้งในกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาที่ใช้งาน MS Team ใหม่ โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน App ของ Microsoft Authenticator เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี สามารถ login ใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้

โดยขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน ของ Microsoft Authenticator ตามเอกสาร

URL