แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายด้านการปฏิบัติตามารตฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงรักษาระดับการเฝ้าระวังและป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือจากทุกท่านศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับขั้นตอน