แสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์