โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพ กล่าวเปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญและ ดร. ศีขรินทร์ โกมลหิรัญ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ชั้น 2 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโดย หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. วิทยากรชื่อ ผศ วันชัย โกมลหิรัญและ ดร. ศีขรินทร์ โกมลหิรัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบวิธีไม่ทำลายสภาพในรูปแบบต่างๆเชิงวิศวกรรม