โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา”

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา” โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม และเป็นวิทยากรหลักของโครงการ ทั้งนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบทความวิจัย สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม