โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

หน่วยประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร ” โดยจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร