โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2564 ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และฝึกปฏิบัติแนวทางเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โดยมีหัวข้อที่บรรยาดังนี้
– การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
– การจัดทำคู่มือสมรรถนะวิชาชีพเพื่อต่อสัญญาลักษณะประจำ
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามกลุ่มที่กำหนด
กลุ่มที่ 1 การจำดทำคู่มือสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มที่ 2 การทำผลงานทางวิชาการในระดับชำนาญการ
กลุ่มที่ 3 การทำผลงานทางวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ
ซึ่งทั้งหมดนี้บรรยายโดย นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุมงานบริหารบุคคล สังกัดกองบริหารและจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ