โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำใบรายงานขออนุมัติขอซื้อขอจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ และนอกระบบบัญชี 3 มิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 หน่วยพัสดุ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำใบรายงานขออนุมัติขอซื้อขอจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ และนอกระบบบัญชี 3 มิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำใบรายงานขออนุมัติขอซื้อ/จ้างในระบบบัญชี 3 มิติ และนอกระบบบัญชี 3 มิติ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม