โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายวิชาการ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายวิชาการมีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรตำแหน่งอาจารย์ ครู และครูผู้ช่วย ได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจในระบบกลไก กฎระเบียบ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาตนเองให้บุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ