โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน” จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ของวิทยาลัยและครู ครูผู้ช่วยของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. และครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์พิเศษ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.45 – 20.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) สามารถจัดทำ OBE 3, OBE 5 ของรายวิชาและหลักสูตรได้