โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน  พร้อมทั้งยังมีบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตัดเกรดอย่างไรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE ซึ่งจะจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 1,22 และ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based education, OBE) จนสามารถวิเคราะห์และจัดทำ ELO ของหลักสูตร ตลอดจนสามารถจัดทำ (Course Learning Outcome, CLO) ให้สัมพันธ์กับ ELO ของหลักสูตร รวมทั้งสามารถจัดทำ OBE 3, OBE 5 และ OBE 7 ของรายวิชาและหลักสูตรได้  และนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง (Outcome  based Education : OBE), ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs), ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา(Course Learning Outcome : CLOs), การจัดทำ OBE 3, การจัดทำ OBE 5, การจัดทำ OBE 7 โดยมีผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับและดูแลคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน 2.ผูhช่วยศาสตราจารย์ ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการนวัตกรรมดร.ปานทิพย์ บุญส่ง รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 4.อาจารย์ ดร.โสภิดา ท้วมมี ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ