โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งจัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการบรรยายครั้งนี้มีวิทยากรมาจากรบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.ศิวณัชฐกุล ไชยศร 2.นายธนกาญจน์ แพลอย