โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษาใหม่
มีการแนะนำระบบการเรียนการสอน โดย รศ. ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มีบรรยาย เรื่อง การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการแนะนำข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์จากบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ
มีการแนะนำการใช้หอสมุดกลาง โดยฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.
มีการแนะนำข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ. ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์