โครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษาใหม่
มีการบรรยาย เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา โดยคุณอุดม สุขทอง นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
และยังมีการแนะนำข้อมูล STARTUP KMUTNB โดย ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)