โครงการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และมอบอุปกรณ์ให้แด่หน่วยงาน และภาควิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยมีความพร้อมและมั่นใจ สำหรับการเปิดภาคเรียน
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ :