พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กับ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ นายวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม