ประกาศ

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2564

ระดับ ปวช.  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2564

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ได้ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/

***หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้***

**หากมีปัญหาในการประเมินกรุณาติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์**