ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

นักศึกษาระดับ ปวช. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้ที่ https://grade.icit.kmutnb.ac.th/secure/login.aspx

***หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวาลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจผลการศึกษาได้

***หากมีปัญหาในการประเมินกรุณาติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หรือที่เพจ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ