วทอ. แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565