กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 “ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอผลงานองค์ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน” โดยนำเสนอผลงานองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ Show & Share ผ่าน Clip VDO จำนวน 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ จัดทำขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เหรียญประดับ และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน Poster จำนวน 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง การเขียนผลงานการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs หรือ PLOs) เป็นองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอน  จัดทำขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการถ่ายทอดความรู้ผ่าน Poster ด้านการเรียนการสอนในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 ของ มจพ. ภายใต้ชื่องาน “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”ในรูปแบบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564