กสศ. แนะนำโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” แก่เด็กช้างเผือก สนับสนุนทุนเรียนต่อ ตรี โท เอก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,อาจารย์ ดร.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วทอ. ,ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วทอ. และผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ. ,ผศ.ดร.ปานเพชร ชินนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. และอาจารย์อินทร์ธิรา คำภีระ ผู้ทรงคุณวุฒิ มจธ. รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ กสศ. โดยในโอกาสนี้ได้หารือแนวทางการดูแลนักศึกษาทุน และแนวทางการดำเนินการรวมกันเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ กสศ. โครงการ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” (ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 15 ราย รุ่นที่ 2-4 ได้แก่
1.
นายธนโชติ สุวรรณกิจ นักศึกษาปีที่ 4 วทอ. มจพ.
2.
นายศุภโชค กลิ่นหัวไผ่ นักศึกษาปีที่ 4 วทอ. มจพ.
3.
นายปฏิภาณ อัศวเจริญกุล นักศึกษาปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
4.
นางสาวสิรินญา ดีวันดา นักศึกษาปีที่ 3 วทอ. มจพ.
5.
นางสาวพชรมล ตามกลาง นักศึกษาปีที่ 3 วทอ. มจพ.
6.
นายภีรพัฒน์ พิมพ์ไกรดี กำลังจะจบการศึกษา วทอ. มจพ.
7.
นางสาวภัทรดา พร้อมกิจจานนท์ นักศึกษาปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
8.
นายกิตติพงษ์ บุบผาวงค์ นักศึกษาปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
9.
นายเทพพิทักษ์ ทองหล่อ นักศึกษาปีที่ 3 วทอ. มจพ.
10.
นายธนภัทร พิศแพว นักศึกษาปีที่ 3 วทอ. มจพ.
11.นายศุภชัย วงษ์สิงห นักศึกษาปีที่ 3 วทอ. มจพ.
12.นายปองคุณ รักเจริญ นักศึกษาปีที่ 2 วทอ. มจพ.
13.นางสาวธราธิป ปิ่นมณี นักศึกษาปีที่ 2 วทอ. มจพ.

14.นางสาวสุภาวดี นุตศิริ นักศึกษาปีที่ 2 วทอ. มจพ.

15.นายกฤติเดช สุดเลิศ นักศึกษาปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พ.

พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ