การนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวถึงความร่วมมือกับ SCG กับโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีคณาจารย์และทีมงานจาก SCG เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ที่ทำร่วมกับ บริษัทฯ จำนวน 13 คน เพื่อร่วมกันชื่นชมและให้คำแนะนำอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปาล์มทอง ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ