การนำเสนอรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี2566 ที่สถานประกอบการด้วยประสบการณ์จริง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา พร้อมผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 50 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสายวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม และคณาจารย์ประจำภาควิชา เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งผลักดันกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในการตั้งเป้าหมายของการพัฒนาตัวเอง ทั้งทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น นำมาต่อยอดเป็นทักษะวิชาชีพที่สร้างมุมมองใหม่จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว