การบรรยายพิเศษโครงการการศึกษา KMUTNB-AIT unified Program

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการการบรรยายพิเศษโครงการการศึกษา KMUTNB-AIT unified Program การนี้ ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษครั้ง ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาร์ ปิยนันท์ เรืองอุไร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง PI-ROOM อาคาร 63 ชั้น 3 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายพิเศษโดยทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาอื่นๆที่สนใจ ได้รับความรู้เข้าใจโปรแกรมการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมที่
http://unified.ait.ac.th/cit-kmutnb.html

Cr.ยวิษฐ/ข่าว,ภาพ