การบรรยายพิเศษโครงการเสริมความรู้นักศึกษา
เรื่อง “การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ Top Hat เรื่อง “การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประเวส ครองยุทธ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการฝึกอบรมด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะ ในการสื่อสารโดยฝึกปฏิบัติการนำเสนอแบบมีหลักการ และสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงาน โดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำโครงการนี้ ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 24 เมษายน 2566 สถานที่ ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • อบรมภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2566 สถานที่ ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ยวิษฐา/ข่าว
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง/ภาพ