การบรรยายพิเศษโครงการเสริมความรู้นักศึกษา เรื่อง Digital Asset

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ Top Hat เรื่องแนวทางการสร้างมูลค่าจาก Digital Asset เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจลงทุนแบบ Digital Asset ในอนาคต

Cr.ยวิษฐา/ข่าว