การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง
“หลักสูตรการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ผศ.ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และให้ความรู้ระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติและสามารถประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ 4.0 เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องเร่งปรับตัวสามารถเลือกลงทุนกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว