การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตร loT และ Ai สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.สมพร เตียเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตร loT และ Ai สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ