การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง
“หลักสูตร พลาสติกชีวภาพและทางรอดของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.มนัส เหรัญญกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์ และคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “พลาสติกชีวภาพและทางรอดของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเสวนาทางรอดของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ