การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง
“หลักสูตร การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง หลักสูตร การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และคุณสมบัติของวัสดุ ให้กับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ