เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผศ.ณรงค์ ธรรมภูติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในยานยนต์ไฟฟ้า และความปลอดภัยสำหรับทำงานในยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ