การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์”

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน โครงการการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และการออกแบบเพื่อไปประยุกต์สำหรับการสูบน้ำบาดาล ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ