การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง
“หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้าย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบอัตโนมัติ และยกตัวอย่างงานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ