การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ฝึกโจมตี หัดตั้งรับด้วยกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชาญฉลาด”

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ฝึกโจมตี หัดตั้งรับด้วยกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชาญฉลาด” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ และคุณปิยะมินทร์ ศรีประชา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ให้กับอาจารย์ และบุคคลที่สนใจ ผ่านทาง Onsite และ Online จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ